മറ്റൊരു കത്ത്.

സാഗറിന്റെ കത്തുകളിൽ ബാക്കിയായ ഒന്ന്.

One Two Three Four Five Six

To be continued…

Written on April 9, 2020