Direct Democracy is Dictatorship.

Perhaps psychology will help us design political systems better than philosophy. Of course, there is a lot of haggling around why psychology is hardly a science. But a few will dispute the fact that it is more sciencier (albeit less sexy) than philosophy. Polity that works for the populi cannot be learned from the philosophy or high ideals that our (and others) constitutional texts propagate. What actually matters to the citizen is how those in power have acted when presented with an opportunity.

Read More

മാരൻ ദൈവത്തിന്റെ നാണം കെട്ട മരണം.

ദൈവങ്ങൾ അങ്ങിനെ മരിക്കാറില്ല. കൊല്ലപ്പെടാറേയുള്ളൂ. സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ശോഷിച്ചു തൂങ്ങിയ കൈപ്പലകളിൽ നിന്ന് കുഷ്ഠം പിടിച്ച നാല് കൈകൾ മാത്രം സ്വന്തമായുള്ള മാരൻ ദൈവം, എന്ന് ചത്ത് മലക്കും എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ക്ഷമാശീലരായ വിജിഗീഷുകൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അവരെയൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട്, മനുഷ്യ മനസ്സിലെ മറവിയുടെ കാണാക്കയങ്ങളിൽ നിന്നും മാരൻ ദൈവം വിശ്വാസത്തിന്റെ പരകോടിയിലേക്ക് വീണ്ടും റിലീസാവുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തോടെയാണ്.

Read More

Philosophy of the bomb.

One of the longest standing political projects of all times are the reflections on how to justify a carnage. Theorising to erase murder and call it by some other name; finding ways to hide dead bodies from the past - in a futile attempt to escape retribution. Sometimes, it is about delusions that are employed to escape conscience.

Read More

Revolution is a product of old age.

Long ago, I was quoted an American report that claimed that the single most important data point that leads to revolutions is a bulge in the youthful population. We were talking in the backdrop of the Arab Spring and I was very young myself. At that point, I was preoccupied with thinking that I was old and not young, even when I was barely twenty at the time. The idea of youth fuelling revolutions is a very interesting one. Perhaps, revolutionary zeal is unsustainable without a bundle of youthful human material that you can throw at the meat grinders set up by entrenched powers.

Read More

Democratic thinking vs Democracy in Praxis.

It is very important that we understand the differences between these two. The basis of modern democracy is as much philosophical and ideological as much as it is rooted in practice. The much hackneyed quote of Sir. Winston Churchill (oh, that old doyen of democracy who didn’t bat an eye murdering 43 million Bengalis by deprivation!) that it is the worst form of government - except for all the others that have been tried. The quote looks neat, and gives us a nice pat on the back for having chosen Democracy.

Read More

Gandhi and his faults - choosing the praxis X idol.

Critical reading of Gandhi is the order of the day. Despite his portrayal in textbooks and pop culture, the enterprise of ‘exposing’ Gandhi has grown leaps and bounds in the last a few decades. If you look inside, you’ll see all hues of politics inside this body of work. From Ambedkarites to Marxists to cultural nationalists to right wing terror groups and their counterparts - you see the burgeoning industry of ‘exposing’ Gandhi. And most often, their passionate hate towards Gandhi fuels their politics.

Read More

ദൈവത്തിന്റെ ആയിരം മുഖങ്ങൾ.

ദൈവസങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ തുടക്കവുമൊടുക്കവും എവിടെ നിന്നാണ്? മതങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചു, അവിടെ നിന്നെ ലോകത്തെയും മനുഷ്യനെയും നോക്കിക്കാണുന്നു; പക്ഷേ ആ ഒരു വായനക്കപ്പുറം അവർ തമ്മിലുള്ള സമാനതകളെ നേരാംവണ്ണം വിലയിരുത്താൻ തന്നെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

Read More

The American Verse

American verse is a queer mixture of everything avant-garde. Strongly drilled into their national culture is the fascination for differences and an almost infectious urge to differ.

Read More

My Time with the UPSC.

The results of the UPSC CSE 2021 are out. I have secured an AIR of 553. In this post, I would like to briefly state my experience with the examination and some pointers I have about the examination.

Read More

Of what we share and we choose not to share.

When we start talking to someone, we really don’t know what will transpire between us as the time marches forward. This is so straightforward, but we fail to grasp it. It is so simple, what happens when two people decide to tell eachother what it means to be themselves.

Read More

Dissecting Dreams.

Dreams are easy to see; but difficult to understand. The most difficult part is perhaps in deciding where they start and to where they travel to. What do you get when you dissect a dream? What are they made up of? And most importantly, can we control them if we are to somehow fathom what they are made up of?

Read More

How the Taliban will seek to win the world's hearts and minds

It is no secret now. The Talibani troops, a hotpotch coalition of nobodies - have taken over Afghanistan. They have somehow managed to cut through a modern army like a knife through the butter. But as we are reading this, we know that the said modern army was in fact a testimony to the scale of corruption upon which the modern state of the USA is built.

Read More

Remembering Abhimanyu.

Martyrs always command over a contentious legacy. To some, they are heroes. To some, they are perverted criminals. To others, they are not nobodies. To form a learned opinion on all the cases is an extremely difficult thing to do.

Read More

Making vaccines for the world.

Vaccinating the world is, needless to emphasize, a complicated problem. It has technological, economic, social and political aspects that aren’t easily solved. As studies suggest that there is a huge supply-demand gap in vaccine delivery, we must know that this quagmire will not be resolved without system wide changes.

Read More

Does Compassion Correlate with Wealth?

I am not trying to answer this question (in the title) from an individualistic perspective. That’d be a philosophical quest, which is well beyond my remit here. However, it is possible to answer this at a community or national level. How do these entities behave in the face of a crisis that disproportionately affects the weakest among them?

Read More

Little Chandrika (1).

Chandrika (Moonlight in Malayalam), was a full fifty years old when she adopted two more children. It wasn’t your routine midlife crisis that pushed her into it. In fact, going by all indicators, fifties aren’t going to be ‘midlife’ for her by any chance. Her people don’t live much. And she is no different. She has been pushed into hard labour at the age of eight. She only has a faint memory of her parents. Not because they died early. They were around till her thirties or so. But then, she left home at eight to work at a nair house eighty kilometres from where she was born. They didn’t sell her per se, but for all practical purposes, she left home forever.

Read More

പ്രണയവും സമയവും.

പ്രണയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായ ഭാവം സമയമാണ്. മറ്റെന്തിന്റെയും മേലെ, പ്രണയത്തിൽ സമയം അതിന്റെ സർവ്വ ശക്തിയോടുംകൂടി കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. സത്യം, സ്ഥലം, രഹസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും പ്രണയത്തോട് ചേർത്തുവയ്ക്കാൻ മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത ആസക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഇവയെയെല്ലാം തന്നെ, മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ തളച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രണയത്തിന് സമയം മാത്രം മതി.

Read More

The era of global politics driving the local.

In democracies, local political compulsions drive the policy. Often, there are mechanisms in place to make sure that these compulsions don’t lead to undesirable outcomes. This could be a wrong foreign policy stance against national interest. Or this could also be an unsustainable fiscal policy, which comes out of an unhealthy relationship with an attractive, but harmful foreign player.

Read More

Love, confabulated (2).

[Sagar finding love, as written by Fathima]

What do I like the most, the dusk or the dawn? Both are eerily similar. It is hard to distinguish the dusk from dawn. Especially after a long afternoon nap, fraught with dreams uncalled for. When you wake up from the nap, you are left suspended at a place from where you cannot make out the difference. But still, it was always the dusk that I loved. What followed the dawn was the scorching heat of the day. The sun, ever challenging the inertia of limpid eyelids, will pry open the cocoon grown around you. But moon the clement follows the dusk. Its benign presence only serves to enhance the cool dampness that dusk showers upon you. In dusk, you look forward to the soothing moonlight of hope and happiness. In dawn, you fear the scorching sun that will soon descent upon you. For me, the choice is clear.

Read More

Love, confabulated.

Fathima was curious enough. It seemed that she didn’t understand Sagar at all. They have been talking with each other for the past a few days. When Sagar first pinged her, she never expected that they would get along well. In fact, when they started talking, she felt that he is the very kind of guy she should never get involved with. Sagar never asked her out, but she always had a nagging feeling that he will do that sooner or later. He never insinuated it, yet, she decided to cut him out in case he did.

Read More

Kisses unkempt.

It is a pity that kisses have to disappear. Aren’t they one of the sweetest creations that (wo)mankind can afford? They could be summoned at will and thrown away without much regret. Some of them live in our memories for decades, some are luscious yet contrite and some of them are lost on people who left those memories in a trash can. A trash can which they threw into the ocean, swam three rounds across the globe, and was found at a beach in Santa Barbara. The same beach where they went for a respite from the grinding careers that chose them.

Read More

What is it, even if you win this universe?

This song, written by Sahir Ludhiyanvi and sung by Mohammed Rafi is an ode to a spirit that is alive since the dawn of civilization. It is the enduring conflict between a rebel poet who finds society unacceptable as the society shorns the poet with no mercy. Now, it is impossible to take a normative stand on this issue. Perhaps, the society is too bigoted to accept the radical poet. Or, the poet is too delusional to try imposing his lofty ideals on a society that is barely surviving.

Read More

On Bangalore riots.

All opinions about communal riots miss a fundamental point that needs to be stressed. The violence is not about any particular ideology. It is more about the conditions that facilitated the violence.

Read More

India is an intellectual project too. It must be protected.

Nation states often find themselves in a great dilemma. This dilemma stems from the fact that more often, there is a wide gulf between its origin myths and the real circumstances under which they were born. I am not saying that all nation states indulge in deception to instill a sense of patriotism in its populace. But some of them certainly do - especially the ones insecure about themselves.

Read More

സാഗർ എഴുതുന്നു.

മഴ വരുന്നതിനും ഒരുപാട് മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. മെയ് 2 2019. രണ്ടാം നിലയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പുറത്തുള്ള പ്ലോട്ടിലെ കാടുകാണാം. കാട് എന്ന് പറയുമ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച ഇടതൂർന്നു വളരുന്ന, ഒരു കുഞ്ഞിടം. മരിച്ചുകിടക്കുന്ന നഗരത്തിലെ ജീവനുള്ളൊരു ചെറിയ തുരുത്ത്. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ആരോ പൊളിച്ചു നീക്കിയ ഒരു വീടിനും പുരയിടത്തിനും മുകളിലാണ് എന്റെയീ കാട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവർഷവും വേനലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആരൊക്കെയോ വന്ന് ഈ കാട് വെട്ടി നീക്കും. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ നന്നായി മഴ പെയ്തു. വെട്ടിയ കാട്, അതുപോലെ തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വേനലാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള നാലു വർഷങ്ങൾ ഞാൻ കേരളത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു. എന്റെ സംസാരഭാഷയിൽ പോലും അത് മുഴച്ചും നിന്നിരുന്നു. കന്നഡയും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ കലർന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത പോലും. കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മലയാളവും മെല്ലെ മനസ്സിൽ മുളച്ചു തുടങ്ങി. ഇനി ജീവിതത്തിൽ പുതുതായി ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്നു കരുതി ആ പകൽ പുറത്തോട്ടും നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവളുടെ വിളി വരുന്നത്.

Read More

A short history of dead babies walking.

For dead babies to walk, they have to die first. Perhaps, that is the most difficult part of this short history. In order to write this, some babies had to die. Now, it was not my wish to have them dead. If you are reading the world these days, you probably know - the real reason behind their deaths doesn’t actually matter. Like any responsible historian, I will just gloss over - what’s the point anyway?

Read More

An Obituary to Prof. Lilavati.

My friend Lilavati, a professor at Hyderabad Central University, passed away last week after a protracted struggle with Alzeimer’s disease. Her life was remarkable and I believe that my words will hardly do any justice to that spectacle.

Read More

Love letters I wrote.

Perhaps the greatest dilemma a writer faces is on when a story should be written down. Sure, you may come across a great story every now and then. But you don’t know of when you should put it down somewhere. Is it when the story has begun to take shape? Or is it when the story looks a bit more interesting when illuminated under the experiences of the author? Or is it when it has become totally unbearable to hold on to the story?

Read More

Aaj Jaane Ki Zid Na Karo.

Tonight is particularly melancholic. Here I am, listening to Farida Khanum slowly making her way through this beautiful Nazm. There is a certain ring to her canorous voice, that keeps me tethered to this pensive mood that has enveloped me. It is drizzling outside, with occasional pauses that brings a soothing night breeze into my room. I look at the huge decal of a phonograph that I have stuck to my bedroom wall. For the first time in a long while, I felt a bit suffocated. I still love this room, for it has seen me like nobody else. It knows more about me than anybody else. If this room was a person, I would have preferred it dead. So I am happy in a sense, living inside this dead room.

Read More

Sagar, Sleep Walking.

Reluctant lovers are the most despicable thing about humanity. It doesn’t matter what they are reluctant about. Whether in indulging with each other or in exploring the more amorous facets of life that exist outside their realm, if they are reluctant, they bring about the worst versions of each other.

Read More

Forbidded fruits of the day.

Litchis are sweet; they kill children.
AES they said.
Encephalopathy - said learned doctors.
An ounce of dextrose in time,
Would have saved them.
Glucose worth half a rupee.
No, not available.
A thousand flowers whitered.

Read More

ഉണ്ട.

അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് ഒരയ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരടിവസ്ത്രം ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നു. അടിവസ്ത്രമെന്നു പറയുമ്പോൾ പുരുഷന്റെ അടിവസ്ത്രമാണ്, ഇവിടം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടേത്. വലത്തേ അരികിൽ നൂലമർന്നു അകത്തേക്കൊരല്പം വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ ഇത് ലക്ഷണമൊത്തൊരടിവസ്ത്രമാകുന്നു. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യേ ഷഡ്ഢി ബഹുത് ഖൂബ്‌സൂരത് ഹേ!

Read More

Heroin.

This dream could be quite interesting. A straight line from heaven to earth. A ladder perhaps, not made of steel or hardwood. A bamboo ladder with no nails to hold it together. An old, creaky, termite ridden, hollow bamboo ladder. This treacherous creature is the relic of an age well past, you will instantly know. It was rejected to the margins of our household life, at least a decade ago. This place, an unfortunate abode to people like me, has managed to survive for many years without this ladder.

Read More

Killing a small sparrow.

Love is like a small sparrow that refuses to die. You can’t starve her. You cannot catch her; you cannot allure her; you cannot mislead her - she’s too smart for your clever tricks. She’s stupid enough at times, yes. And she is ever ready to give up her life (I will get to this later). But if she is hellbent on not-dying, you cannot kill her.

Read More

Memories of letters lost.

I ate a bit too much. I knew it, the breakfast has breached the threshold of contentment. There is no going back. There isn’t much that I can do about it now.

Read More

Bilkis, Bharat Mata.

When I hear the word “Bharat Mata”, only one face comes to my mind. It is the face of Bilkis Bano, who was brutally attacked, tormented and left to die by a mob fuelled with hatred. 14 members of her family, including her two year old child was killed in front of her. She was the worst victim of a communal riot - a woman, a mother, a piece of meat to those bigots.

Read More

Looking beyond the Black hole.

We are celebrating the release of a breakthrough image. One of the most shared images on internet already, the ‘unseeable’ black hole is a real sensation. But contrary to popular perception, it is not an instance of path breaking science. Rather, it is the outcome of a concerted scientific campaign, brilliantly supported by a management team that brought about cooperation.

Read More

A Forty year old dream.

She walked straight into my room. This was strange, not because of the act itself, but the time and place where she chose to do so. I have lived in many rooms. All kinds of rooms. Rooms with or without doors. Rooms with or without furnitures that made noise, which people mistook for lamentation. Dark rooms and well lit, well ventilated rooms. But this room was different. It was a hostel room in the medical college where I was doing my internship.

Read More

And then we spoke in tongues that chose us.

So here I am, speaking the tongue of my coloniser. A coloniser who would just mimic the polity of that time, albeit improvising a bit - all the while struggling to hide a smirk while he slowly, but steadily, undone the dignity of my so called motherland. The motherland, for certain was divided. And as divided as she was, and her sons certified philanderers, a misled ruling class with grossly misplaced priorities - was a sitting duck for the coloniser ever in a reconnaissance mode.

Read More

Feminism and Science.

It is tempting to look at feminism as a social movement based on a social science construct - the feminist theory. But it is much more than that. It has a well defined utility of making science more objective and more inclusive, among other things. I have heard more than once of why such influences may bring in biases to the way we do science. I am inclined to reject this viewpoint.

Read More

Of Data Democracy and beyond - Part 1.

Democracy derives its legitimacy from “will of the people”. If the people are deprived of real information, their ability to make suitable decisions is impaired. This renders Democracy meaningless.

Read More

Reservations for the most stupid.

Of course, I am not arguing for reserving seats for the most stupid people! This is a very short guide to explaning affirmative action to the most stupid (and unfortunate) beings amongst us. Make use!

Read More

Story of a song entangled in barbed wire fences.

In the morning, they found a song entangled in the barbed wire fence. As she wriggled and jiggled there, a thousand cold tungsten needles pierced her. A red fluid oozed out of her flawless brown skin, as people stood there, watching her struggle with their innocent curiosity.

Read More

The Disenfranchisement of Indian Farmer.

Farmers constitute ~55% of Indian population. 75% Indians are directly or indirectly dependent on agricultural income. Put together, they constitute the largest population block in terms of socio-economic status. Common sense dictates that their electoral clout should be able to sway policies in their favour. This should almost be a corollary to our popular democracy. But this is not the case and our farmers are reduced to peripheral nobodies whose existence come to fore only when they march to our capitals in large numbers.

Read More

Revenge of the Barbarians.

It is of great use if History is not written by historians, but anthropologists. If not anthropologists entirely, the service of a few will definitely make the endeavour more productive and the end product acceptable to the wider public.

Read More

പുൽച്ചുരുളിലെ വിശുദ്ധപാഠങ്ങൾ.

“ഈ നടപ്പാലം വയി തോട് കടക്കാ. റോഡ്`ഇത് വരൊള്ളു. ആ വരമ്പത്തൂടെ ഒറ്റ പിട്ത്തം പിടിച്ചാല് കോളനിയെത്തും. അയിന്റടുത്ത് തന്നേണ് മാശിന്റെ വീട്. ഇങ്ങള് നടന്നൊളി”

Read More

Tikes finally makes the hike.

It has been an interesting year. I am not really a bird whose feathers are wound up by an oil spill. But my helplessness is far more insidious. More like a doll which is forced into taking a space trip. My cosy fur turned coarse last winter, aerodynamics is out of the book. Limbs have applied for voluntary retirement. I am a far cry from my youth.

Read More

The idea of Gandhi.

Today marks the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The man was killed, his followers confused and his ideals vanquished in an act of violence. But the question remains - what did he stand for? If it was an idea, is it possible to kill an idea?

Read More

The Courts alone won't do!

Everytime we hear the Supreme Court of India making a progressive judgement, we are flooded with a bout of celebrations. But I, for that matter, have mixed feelings about this whole business.

Read More

Price of a Woman.

In our busy lives, we apparently miss a lot of details that could give us a better understanding of this world around us.

Read More

The empire of love.

A sadhu - a fakir - was found dead under an old banyan tree. I found this note neatly rolled up under his armpits. Here, I publish it for common good.

Read More

Some imminent trouble.

Wisdom is nothing but agony if we are unable to apply it somewhere. Casual ethnocentrism aside, we have legitimate reasons to celebrate the success of Kerala. Our state has scored high in many social indicators. But it is yet safe to say that we have achieved development?

Read More

Anastasia and her questions.

“This is not condescending dude; I am trying to prattle my way out of your agony”. Anastasia whispered in my ears. Before I could say anything, her soft hands were all over my body. When we can’t talk, integument takes over.

Read More

Emotive people, I despise thy kingdom!

It is natural to get emotional. Hormones and a myriad of chemicals exist for a purpose. They help us blur the lines of banal objectivity. I wish for clinical precision while conducting nuclear fission. But while kissing my beloved, I prefer a lull of subjective uncertainty around it. It is the uncertainty that lends credence to human bonds. Enter tangibility, it isn’t exciting anymore.

Read More

Caste and loathing in Indo-Pakistan.

Pakistani Journalist Khaled Ahmed writes so often in Indian Express. His writings throw deep insights into the nature of his society. He admits that the process of nation building has hit a dead end there. And the credit goes back to the original sin - creating a theocratic state.

Read More

About Identity Politics.

Identity politics is a boon as well as a bane. It is divisive by definition. Instead of promoting a strong, unifying identity, emphasis is on old, parochial ones. These identities may have been a vestige of the past. But when mobilisation happen across them, fault lines gets more entrenched.

Read More

This is just porn; stay away from it.

I don’t have much to say about the movie, but I would like to comment on the director. Critics aren’t allowed to abuse the crew. But I am not a critic. So I take my liberty here - to call Sanjay Leela Bansali (SLB) a sweet SoB!

Read More

Hi there!

My dead blog has to come to life somehow, here it is! I will be updating this one with new content soon.

Read More

Ram, Rahim and religions of the world.

As I am writing this, One lakh followers of Dera Sacha Sauda is holed up in the residence of Ram Rahim Singh. Since their violence against society has failed, the next logical step is violence against themselves - through mass suicide or other means of self harm. I can’t see why the state is so callous in dealing this.

Read More

Triple Talaq

A few weeks ago, I told my mom that they are discussing about banning Triple Talaq(TT).

Read More

Tussle among the unequals.

Couple of days ago, I came across a news article describing how over three dozen shanties belonging to daily wage labourers were razed by authorities in Noida alleging that these stood on public land.

Read More

അമരം, നിർമാർജ്ജനം, ദരിദ്രം.

വളവ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഷൂസിന്റെയുള്ളിൽ എന്തോ മുളക്കുന്നതു പോലെ. കൈ എത്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പൂറ്റിക്ക് താഴെയായി രണ്ടു പഴുതാരകാലുകൾ മുളച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ബൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് അവ അരിക്കുന്നതാണ് ചൊറിച്ചിലായി തോന്നിയത്. ഞാൻ കൈ എടുത്തു മൂക്ക് ചൊറിഞ്ഞു. റോഡിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് കുറ്റി കിടക്കുന്നു.

Read More

Mascara, Butterflies and Mango Manchurian.

When my ancestors died, they were buried near the paddy fields. Dare someone to hold a funeral procession, it would be more deaths. The eldest male will carry the dead, wrapped in a “thazha paaya” (Dried grass mat) to some grave a bit far away from home. When he comes back, he will have the thazha paaya folded under his arms.

Read More

Excerpts from the past - Bacon, 1624. [Series]

There is not under heaven so chaste a nation as this. It is the virgin of the world. There are no stews, no dissolute houses, no courtesans, not anything of that kind. Nay they wonder, with detestation, at you in Europe who permit such things. And therefore there are found among you infinite men that marry not, but choose rather a libertine and impure single life that to be yoked in marriage; and many that do marry, marry late, and what is marriage to them but a bargain, wherein is sought alliance or portion or reputation, with some desire (almost indifferent) of issue and not the faithful nuptial union of man and wife that was first instituted.

Read More

ലവ് ജിഹാദും ലവ് ധർമ്മയുദ്ധവും.

പ്രണയം അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ജാരനരകളിൽ വീണുപോകാതെ, പ്രാണനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന വിഷാദത്തിന്റെ കരിനീല സലിലത്തിൽ ആണ്ടുപോകാതെ ജീവനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പിടിവള്ളിയാണ് പ്രണയം.

Read More

പടച്ച കഥ.

ആദ്യം കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി. പിന്നെ നെറ്റിയിലേക്ക്, പിന്നീട് വീണ്ടും കണ്ണുകളിലേക്ക്.

Read More

Shit software engineers do.

A lot of macOS is opensource, Apple periodically releases part of its killer OS so that the general public (or a subset of it who happen to understand code) can go through it.

Read More

ഇരകൾ.

ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.

Read More

ആണും പെണ്ണും.

ഇന്നലെ കല്യാൺ നഗറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. തൊട്ടാൽ തുളുന്പുന്ന കറുകറുത്ത കണ്ണുകളിൽ വേറൊന്നും തന്നെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. അകത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്തും തിരിച്ചു വരാത്ത ആ കണ്ണുകളിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ അങ്ങിനെയങ്ങിനെ കടന്നു പോയി.

Read More

Not to be taken for granted.

Today I was reflecting deeply about the way we take things for granted. We cannot take this planet for granted (thanks DiCaprio!), we cannot people around us for granted, we cannot take our beloved ones for granted. Even the ones who have sacrificed a lot of things and have toiled for us - we cannot take them for granted.

Read More

പ്രണയാരംഭം.

നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രണയങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങി എന്നത് ഒടേതമ്പുരാന് പോലും കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണോ?

Read More

മർഫിയുടെ നിയമം.

“ആ നാണയത്തുട്ട് നീ ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടാലും, നേർച്ചപ്പെട്ടിയിലിട്ടാലും, ഇനി കക്കൂസിലിട്ടാലും ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നിരിക്കും”.

Read More

The Mellow Ghost.

I met Bhupinder at the Kumbhalgarh fort. He ate on a yellow banana leaf and had the most amazing voice I ever heard. When I asked about the voice, he told me that he inherited it from his great grandfather, who was a peripatetic folk musician and was the farthest traceable point in his family tree.

Read More

വിദേശി.

ഏഴു വീടിനപ്പുറത്തു നിന്ന് വന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കുന്നവൻ വരുത്തൻ. അടുത്ത ജില്ലകളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പരദേശി. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു നിന്നുള്ളവൻ “അന്യസംസ്ഥാനതൊഴിലാളി”. ആരോ മണ്ണിൽ നീട്ടി വരച്ച അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്നു വെടിവെക്കുന്നവൻ വിദേശി.

Read More

അപ്പൊഴും പറഞ്ഞില്ലേ?

ചിന്തിക്കാൻ അധികം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. തന്പ്രാന്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളെ അപഹരിക്കാൻ വരുന്ന അയാളുടെ മുന്നിൽ തികച്ചും നിസ്സഹായാനാണ് നീലിയുടെ കെട്ടിയവനായ കോരൻ ചെക്കൻ. പോരണ്ടാ പോരണ്ടാ എന്ന് പറയാനേ അവനറിയൂ. പൂതി കയറിയ നീലിയെ വിലക്കാനും അവന് കഴിയുന്നില്ല.

Read More

കമ്മട്ടിപ്പാടത്തെ സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ.

മണ്ണിലാണ് സൂര്യകാന്തി ചെടികൾ ആദ്യമായി വളർന്നു നിന്നത്. അവ ശ്വസിച്ചു ഭക്ഷണമാക്കിയ വായുവും, കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന വെള്ളവും ഒരു തന്പ്രാനും കൊണ്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നില്ല.

Read More

ശായിറിന്റെ തണുപ്പ്. (1)

കാലിലൂടെ തണുപ്പിരച്ചു കയറുന്നതറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ശാഹിർ ഞെട്ടിയുണർന്നത്. ഞെട്ടിയുണർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൂട, മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയർന്നു വരികയായിരുന്നു, എവിടെയോ നിന്ന്. ഇഭ്ഭൂമിയിൽ ഇത്രത്തോളം സുഖത്തിൽ ഉറങ്ങാമെന്ന് ഒട്ടും നിരീച്ചിരുന്നില്ല.

Read More

'Just' the Gujarat Riots.

When disasters happen, we find solace behind the numbers. Numbers assuage the pain and help us to trivialise the suffering of others.

Read More

21, The black jack.

I turned 22 last month. Life as a 21 year old was something I will cherish forever. Out of the 12 months I had in the calendar, I spent two months travelling.

Read More

Inimical Love.

Once I was told to write a synopsis of life. I didn’t know for whom I was writing it for. It wasn’t meant to be personal. It had to be humane as well as indifferent to the vices and virtues of the life at the same time.

Read More

വാലന്റെ ദിനം, ധന്വന്തര മന്ത്രം - ആദിമ പകുതി.

അവന്റെ ശരീരം രോമാവൃതവും മീശരോമങ്ങൾ കാർബൺ ഫൈബറിനാൽ സമൃദ്ധവും ആകുന്നു. അവന്റെ അധരങ്ങൾക്ക് നെബുലകളുടെ പരിമളവും അവന്റെ മൂക്കിനു മുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബ്ലാക്ക്‌ ഹോളിന്റെ തുടിപ്പും ഉണ്ടാകുന്നു.

Read More

Love Now'Sadth.

I am a ghost house filled with empty words. Too many of them trying hard to escape the biological field that mashes them up in a futile attempt to make sense.

Read More

Shibboleth Strings.

The wrinkles in his skin were much more than his finger tips could sense. The body hair once so manly has mostly withered away. Tiny patches of shiny skin layered around the bends as a poorly knit fabric around a camel rider’s shin guard. He was an old warrior.

Read More

കറുത്ത വാവ്.

അജ്മീറിലെ ദർഗയുടെ പുറത്തുള്ള മിനാരത്തിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ മുഹ്യുദ്ധീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ റൂഹിനെ കണ്ടു.

Read More

Imma goin.

Vans in a vile, yu shud rait for yuvarself to reed. I don’t mind if peepil find it difikalt to anderstand. Ayam riting 4 maiself ant has novan to keyar for.

Read More

Patriarchy.

Research says only 40% of all the men who have walked on this planet have reproduced while 80% of the women gave birth to at least one offspring.

Read More

The Tinder Ghost.

Tinder is cruel.
But so is life. Each one of us trying to paint it in the most beautiful of colors. To dab it with the most exquisite filters one can imagine.
To extricate our lives of the material indulgences and to trim it into more presentable ‘cards’.
Only to be swiped off by some unassuming individual who will never grasp the length and breadth of the phenomenon that you are.
Even if someone decides to stay, how many of them know what you truly are?
None.
Life is serendipity to some, contrived connivance to some and an impulsive mash up to some.
I really can’t estimate the depth of the cup I am drinking from. But I do know that the taste depends on the way I perceive it. So I keep on drinking.


Image Credits.

Read More

When I typed at night.

==This article is not suitable for the faintest of the hearts because it is not optimised for Homo Sapiens readability. Thank You.==

Read More

When I met the ghost again!

I recently updated to Ghost 0.6.4 on Openshift. I am currently on the honeymoon period and enjoying the product well. A big thanks to Kiko Beats for providing an amazing theme on which I could build on.

Read More

പച്ച മനുഷ്യൻ

റോഡരുകിൽ കാണുന്ന ആരോ പുകച്ചു തള്ളിയ സിഗരറ്റുകുറ്റികൾ എടുത്തു വലിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കുണ്ട്.

Read More

How to evaluate a programmer?

Software engineering is not much different from any other discipline of engineering. You need to create designs that stand the test of time and performs well in conditions to which it is designed to.

Read More

Ideas

The depth that life can get into is much more than our normal minds can render.

Read More

The night before the journey.

We all are going to die. That means that we are alive at this moment. To know its true meaning, we should meet people. People about whom we know nothing, and would never know anything until you travel to their homes.

Read More

അലങ്കാരികം, ദുർവിനിയോഗം!

മണപ്പുറത്ത് കിടന്നു മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന കാൻവാസിന് ചെറിയ മഞ്ഞ കലർന്ന കറുപ്പാണെന്ന് ദിലീപന് തോന്നി. മെല്ലെ തല ചെരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ദീപ്തി തന്നെ തന്നെ നോക്കി കിടപ്പാണ്.

എണീറ്റിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കൈകൾ നീട്ടിയവളത് തടഞ്ഞു.എന്നിട്ട് അവന്റെ പളുങ്കു കണ്ണുകളിലേക് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു.

“പ്രണയത്തിന്റെ നിറമെന്താണെന്ന് ദിലീപന് അറിയുമോ?”
“ഇല്ല”
“എനിക്കുമറിയില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു അതു കറുപ്പാണെന്ന്…”
“അതെന്തു കൊണ്ടാവും?” - ആകാംഷ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ വാക്കുകളിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു.
“ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പാണ്. കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അനന്തകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ നിറം കറുപ്പാണ്. ഈ വളരെ ചെറിയ ഭൂമിയിലെ നല്ലൊരു പങ്കും പ്രണയം കൈമാറുന്നത് ഇരുട്ടിനെ മാത്രം സാക്ഷിയാക്കിയാണ്…”
ഇരുട്ടിൽ മാത്രം ജനിക്കുന്ന പ്രണയങ്ങൾ. ഇരുട്ടിൽ മരിക്കുന്ന പ്രണയങ്ങൾ. ഇരുട്ടിൽ പെറ്റു പെരുകി കിഴക്കെരിഞ്ഞൊടുങ്ങുന്ന പ്രണയങ്ങൾ.

ഇറുക്കിയടക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ ഒരേയൊരു നിമിഷം മാത്രം മിന്നി മറയുന്ന പ്രണയം.

പ്രണയത്തെ അളക്കാനുള്ള അളവു കോല് കയ്യിലില്ലാതെ വിഷമിച്ച ദിലീപന്റെ വിരലുകൾ പോക്കറ്റിലെ ഏക ആയിരം രൂപാ നോട്ടിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞെരിച്ചു വിട്ടു…


[ഇനിയും എഴുതപ്പെടാത്ത കഥയിലെ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരേടിൽ നിന്ന്….]

Read More

സൃഷ്ടി

സൃഷ്ടിക്കു വേണ്ടുന്ന ഊർജ്ജം അപാരമാണ്. കഥയാകട്ടെ, കവിതയാകട്ടെ, ചിത്രമാകട്ടെ, ഒരു മനുഷ്യനാകട്ടെ, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഉരുകി ഒലിക്കുന്നത് എന്തേ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നില്ല?

Read More

The touch of Parvati

I need to write about love. Not about sex or lust. I am adamant about sticking to Indian mythology tonight. The sweet rains of summer has graced us and the cold breeze simply refuses to retreat.

Read More

We specialize in protection

This is how Ms. Leslee Udwin describes her interview with 34 year old Gaurav, who is serving his ten year term in Tihar Jail for raping a 5 year old girl.

“He told me in minute detail what he had done. How he had taken off her knickers. How her eyes were wide with fear. How he had done it front and back. I asked him how tall she was. He stood up and put his hand above his knee. I asked him, ‘How could you do something so terrible that would ruin a child’s life?’ He said, ‘She was a beggar girl, her life was of no value.’ “

Read More

A Speech that can unite the whole of Humanity


Video removed.This speech is getting more and more relevant today. Nothing is comparable to the angst you get when you could relate to the feelings and thoughts of a man who is nothing but long gone from the surface of this planet.

Read More

Ayesha, You shall return

Hundreads of seconds have passed since I last called her. You know, we live in a galaxy where it is next to impossible for a 1 to talk with a 0. For starters, our 1’s and 0’s are concepts similar to your males and females.

Read More

The gargantuan gag.

Once in a while you feel that you simply don’t exist. You are so much stupefied by the grand scheme of things that you look at the matter that makes you up and holds all those molecules that defines what you are actually.

Read More

My different nation.

Patriotism is just like a threadless kite. You set it free and you never know where it goes. Nationalism is woven around a very thin moral fabric, which no one knows how to handle.

Read More

The Duke's Mixture.

It is not everyday that you stumble upon an obscure idiom and start wondering about its connotations. It happens once in while for me with two most possible outcomes - me falling head over heels to it and adopting it, or me disregarding it as naive and ditch it; there are no middle grounds.

Read More

Some of my favorite xkcd's.

Warning: This comic occasionally contains strong language (which may be unsuitable for children), unusual humor (which may be unsuitable for adults), and advanced mathematics (which may be unsuitable for liberal-arts majors).

Read More

The Joy of writing!

I just finished setting up my first ghost blog. Thanks to a lot of wonderful people on Internet, I was able to get my blog running on the Openshift Red hat server with a beautiful responsive theme.

Read More